IMG  scaled

ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн усны менежмент

Ховд их сургууль болон ГИДЦГ “Б” хэсгийн судалгааны баг хамтран Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт байрлах зүүнгарын тойрогт багтах гол, горхи, булаг шанд, баянбүрдын усны мониторинг судалгааны ажлыг хийж, уст цэгүүдийн байршлыг зураглах, усны чанарын судалгааг хийж гүйцэтгэж байна.

Төслийн гол зорилго нь зэрлэг амьтад болон нутгийн уугуул иргэдийн ахуйд нэн хэрэгцээ шаардлагатай уст цэгүүдийг тодорхойлж, түүний эхийг хашиж хамгаалах, усны менежементийн зөв бодлогыг судалгаанд үндэслэн хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийг гаргах явдал юм.

Энэхүү төслийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Олон улсын тахь групп нйигэмлэг болон ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны хамтарсан санхүүжилттай хэрэгжүүлж байгаа болно.