Bild

Говийн мөлхөгчид Б

Биологийн зүйл бүр экосистемд өөрийн тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд экосистемийг эрүүл байлгахад нөлөө үзүүлдэг.

Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсэгт Зүүнгарын говийн хоёр нутагтан мөлхөгчдын зүйлийн олон янз байдал,

тархалт, байршил сэдэвт судалгаа хэрэгжив.

Судалгааны үр дүнд тус амьтдын зүйлийн бүртгэлийг гүйцэтгэж, хамгаалалын статусыг үнэлэх юм. Энэ нь цаашлаад ДЦГ-ын дотоод бүслэл тогтооход нөлөөлөх суурь мэдээлэл болох юм.