ITG GGB Grenzpfahl  scaled

ДЦГ-ын хилийн зааг тогтоох багана ба мэдээллийн самбар

Монгол улсын Их хурлын “Их говийн дархан цаазат газар “Б” хэсгийн хэмжээг өмнөхөөс нь 2 дахин нэмэх тогтоол гарсны дараа ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа шинэчилсэн хилийн зааг тогтоох 100 багана, 29 мэдээллийн самбар шинээр байрлуулжээ.
Жан Пьэр Соня Зигфридийн Сангийн санхүүгийн дэмжлэгийн ачаар шинэ тэмдгүүдтэй хийх боломжтой болсон юм. Мэдээллийн самбарууд нь тухайн газар нутийн талаар мэдээлэл өгч, нутгийн ард иргэд, жуулчдад тухайн ДЦГ-ын экосистем, олон төрөл зүйлийн ургамал, амьтны амьдрах орчныг яагаад хамгаалах ёстой талаар мэдээлэх зорилготой болно. Цаашилбал ирээдүйд тахийн тоо толгойн тогтвортой өсөхийг дэмжих юм.