Эрхлэн гаргасан

Редактор

Холбоо барих

ITG / Freunde des Wildpferdes
c/o Stiftung Wildnispark Zürich
alte Sihltalstrasse 38
CH-8135 Sihlwald
Tel. +41 44 722 55 22
info@savethewildhorse.org

Редакц

Текст: International Takhi Group (ITG)
Зургууд:
Бүх зураг нь хувь хүн эсвэл байгууллагын зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан болно.

Цахим хуудасны хөгжүүлэлт

thimoo Sàrl
Sur le Souhait 17
2515 Prêles

Telefon +41 32 751 22 69
E-Mail 
info@thimoo.ch
Web www.thimoo.ch

Серверийн үйлчилгээ

H2G Internetagentur
Halden 36
5000 Aarau
Telefon +41 62 823 33 30
E-Mail info@h2g.ch
Web www.h2g.ch

Хостинг сервер Герман улсад байрладаг.

Хариуцлагын талаархи тайлбар

Онлайн мэдээний агуулга

Энэхүү цахим хуудасны зохиогч нь энд дэвшүүлсэн мэдээллийн сэдэв, түүний үнэн зөв, бүрэн төгс эсэх болон мэдээллийн чанарын талаар ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй. Зохиогчийн санаатай, санамсаргүй байдлаас үүссэн алдааг батлаагүй нөхцөлд зохиогчийн мэдээллийг ашигласан болон ашиглаагүйгээс, эсвэл буруу, бүрэн бус мэдээллийг ашигласнаас үүссэн материаллаг болон эдийн бус хохирлын талаархи хариуцлагыг зохиогч хариуцахгүй болно.
Бүх саналыг заавал дагаж мөрдөх шаардлагагүй. Зохиогч нь цахим хуудсыг тэр чигээр нь эсвэл түүний бүрэлдүүн хэсгүүдийг урьдчилан мэдэгдэлгүй устгах, нэмэх, өөрчлөх эсвэл нийтлэлийг түр хугацаагаар болон бүрмөсөн зогсоох бүрэн эрхтэй.

Иш татах болон холбоосууд

Хэрэв зохиогчийн хариуцлагын хүрээнээс гадна байгаа гуравдагч этгээдийн цахим сайтуудаас (холбоосыг) шууд болон шууд бус иш татсан тохиолдолд, агуулгатай танилцсан, хууль бус агуулгыг хэрэглэхийг хаах буюу хязгаарлах боломжтой байсан нөхцөлд л зохиогч үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

Үүгээр зохиогч нь өөр цахим сайтуудтай иш татан холбох үед холбосон хуудсуудад хууль бус агуулгатай зүйлс байгаагүй гэдгийг онцгойлон зарлаж байна. Зохиогч, холбогдсон хуудас болон сайтуудын одоогийн болон ирээдүйн дизайн, агуулга, тэдгээрийн зохиогчдод ямар нэг хэлбэрээр нөлөөлж чадахгүй болно. Ингэснээр, нэгэнт холбогдсон хуудас болон сайтуудын дараах өөрчлөлтүүдэд зохиогч ямарч хамааралгүй гэдгийг тэмдэглэж байна. Энэ мэдэгдэл нь дээр дурьдсан онлайн холбоос, иш татахаас гадна зохиогчийн бэлдсэн ямар нэг гаднаас оруулсан форум, зочдын хуудас болон цахим шуудан гэх мэт агуулгууд мөн хамрагдана. Хууль бус, ташаа болон бүрэн бус мэдээлэл, тэдгээр мэдээллийг хэрэглэсэн болон хэрэглээгүйгээс үүдэлтэй хохирлыг иш татсан хуудас, сайтыг эзэмшигч дангаар хариуцах ба тухайн мэдээллийг холбоосоор иш татсан этгээд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

Зохиогчийн эрх ба Барааны тэмдгийн тухай хууль

Зохиогч нь ашигласан зураг, дуу авиа, видео дүрс бичлэг болон хэвлэлийн бүх эх бичмэлүүд, зохиогчийн өөрийн бүтээсэн зураг, дуу авиа, видео дүрслэл, бичмэлүүд, мөн лицензгүй зураг, дуу авиа болон видео дүрсийг ашиглахдаа зохиогчийн эрхийн хуулийг чанд сахина.

Онлайн саналын хүрээнд хэрэглэж буй бүх брэнд болон барааны тэмдгийг асуудлыг зохицуулах Барааны тэмдгийн тухай хууль, бүртгэгдсэн эзэмшигчийн эзэмшлийн эрх нь ямар ч хязгаарлалтгүйгээр үйлчилнэ. Зөвхөн нэрийг нь дурьдсанаар ямарваа барааны тэмдгийг гуравдагч этгээдийн эрхээр хамгаалагдахгүй гэсэн дүгнэлт ямар ч ор үндэсгүй болно.

Зохиогчийн бүтээсэн хэвлэлийн зүйлс зөвхөн энэ хуудсыг бүтээсэн зохиогчийн эрх зүйд хамаарагдана. Зохиогчийн тодорхой зөвшөөрөлгүйгээр түүний бүтээсэн зураг, дуу авиа, видео дүрс бичлэг, бичмэлүүдийг цахим болон хэвлэсэн хэлбэрээр хуулбарлахыг үл зөвшөөрнө.

Нууцлал

Хэрэв цахим хуудсанд хувийн болон бизнес мэдээллийг (е-майл хаяг, нэрийн жагсаалт, хаягууд гэх мэт) ашиглагдсан бол энэ мэдээллийг сайн дурын үндсэнд хийсэн болно. Техникийн хувьд боломжтой бөгөөд шаардлагатай нөхцөлд, бүх санал болгож буй үйлчилгээг ашиглах болон төлбөр хийхийг зөвшөөрнө. Үүнд, бусдыг төлөөлөх, өөр нэрийн дор холбогдохыг хориглоно. Энэ цахим сайт нь «Formidable Forms» хэмээх залгаасууд тусламжтай таньтай холбогдоно. Холбоо барих маягтаар оруулсан хувь хүний мэдээллүүд зөвхөн ITG / Friends of the Wild Horse сайтын хаягаар дамжин орох бөгөөд тэдгээрийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. Харин зөвшөөрсөн тохиолдолд бидэнд байгаа тодорхой хувь хүний мэдээллийг бид өгч болно.

Хэрэглэгчдийн статистик

Энэ цахим сайт нь Matomo -г хэрэглэдэг. Matomo нь “cookies” гэж нэрлэгддэг файлуудыг хэрэглэдэг. Энэ нь таны цахим сайтыг хэрхэн хэрэглэж буйг шинжлэн судлах зориулалттай, таны компьютерт хадгалагдсан бичмэл файл юм. Та хэрхэн энэ цахим сайтыг ашиглаж байгааг cookies мэдээлж, мэдээллийг Infomaniak Network SA (25 Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias, Switzerland) компанийн серверт хадгалдаг. Таны IP хаягын нууцлалыг энэ цахим сайт хангана.

Та хэрэв cookies-г идэвхжүүлэх хүсэлгүй бол хэрэглэж буй браузерын тусламжтай хориглож болно, энэ нөхцөлд харин цахим сайтыг бүрэн ашиглаж чадахгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ цахим сайтыг ашигласнаар Та Infomaniak Network SA-ын дээр дурьдсан хэлбэр болон зорилгоор таны тухай мэдээллийг авч ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм.

Энэ татгалзлын тайлбарын хуулийн үндэслэл

Энэхүү хариуцлагаас татгалзах тайлбар нь энэ хуудастай холбоотой онлайн саналын нэг хэсэг гэж үзэх нь зүйтэй. Хэрэв энэ эх бичмэлийн зарим нэг хэсэг, эсвэл тухайлсан тодорхойлолтууд одоогийн хууль зүйн нөхцөлд тохирохгүй болсон байсан ч нийт баримтын бусад агуулга ба үндэслэл нь түүнд хамаарахгүй хэвээр байх болно.